Úplná pravidla pro jednotlivé kulečníkové hry

Pravidla a řády billardové hry jsou převzata z knihy Pravidla a řády billardové hry. Zájemci o pravidla kulečníkových her pool 8 a pool 9 se musí spokojit s textovou verzí...

Předepsané značky na kulečníkovém stole

Značek je celkem pět. Tři z nich jsou na podélné ose hrací plochy a dělí ji na čtyři stejné díly. Označují se jako:

 1. horní tečka - je nejdále od hráče
 2. střední tečka - je ve středu hrací plochy; používá se pouze v kvartách, a proto se v ostatních disciplínách nemusí značit
 3. dolní tečka - je nejblíže k hráčovi.

Další dvě tečky jsou na startovní čáře, tj. Na kolmici k podélné ose vztyčené z dolní tečky, a to po obou stranách dolní tečky. Rozlišují se jako pravá a levá startovací tečka.

Rozhodovací strk na počátku zápasu

Zápas začíná poté, co jsou obě bílé koule postaveny k rozhodovacímu strku na startovací čáru vlevo a vpravo od obou startovacích teček k dlouhým mantinelům a červená koule je na horní tečce.

Oba hráči současně zahrají bílé koule směrem na horní mantinel. Hráč, jehož koule se po návratu od horního mantinelu zastavila blíže dolnímu mantinelu, má právo rozhodnout, kdo zahájí zápas.

Jestliže se obě koule při rozhodovacím strku po návratu od horního mantinelu zastavily ve stejné vzdálenosti od dolního mantinelu, musíme rozhodovací strk zopakovat.

Jesliže koule některého hráče nedoběhne na horní mantinel, musí se rizhodovací strk rovněž opakovat. Při druhé takové chybě téhož hráče ztrácí tento právo rozhodnout, kdo zahájí zápas.

Za chybu se také považuje, jestliže koule jednoho z hráčů narazí na červenou kouli. Rovněž tak i v případě, že se obě bíle koule srazí. Chybující hráč ztrácí právo rozhodnout.

Hráč, který zápas zahajuje hraje s bílou koulí bez tečky. Jeho soupeř vstupuje do hry s koulí označenou tečkou. Každý z obou hráčů musí hrát stejnou koulí po celou dobu zápasu.

Koule pro počáteční karambol se rozmístí takto:

 1. červená kole na horní tečku
 2. bílá koule s tečkou na dolní tečku
 3. bílá koule bez tečky na jednu ze startovních teček (vpravo nebo vlevo podle rozhodnutí hráče).

Začáteční karambol je nutno hrát od čevené koule, a to přímo nebo pomocí mantinelů - mantinel, červená a pak teprve karambol na bílé.

Koule vyhozená z billardového stolu

Vypadne-li jedna nebo více koulí mimo hrací plochu, rozestaví se zpět na tečky podle pravidel platných pro jednotlivé disciplíny.

Pravidla pro volnou hru

Ve volné hře může hráč sehrát v jednom sledu neomezený počet karambolů, a to až do výše limitu určujícího délku zápasu. Při hře může neomezeně využívat celé hrací plochy mimo zakázaných rohů, kde se musí řídit pravidly o sehrání pouze dvou karambolů. Rozměry rohů činí 1/4 délky a 1/4 šířky hrací plochy kulečníkového stolu.

Pravidla pro kádrové hry

Kádrové hry mají dva základní způsoby hry v zakázaných polích: na jeden nebo dva karamboly uvnitř zakázaného pole.

Čára rozdělují hrací plocu na různě velká pole (kádry). Velikost těchto kádrů je určena druhem kádrové disciplíny a velikostí stolu. Číslo označující kádrovou disciplínu je totožné s délkou kádrového čtverce (čtyři čtverce v rozích hrací plochy) a udává se v cm. U paty všech jádrových čar při mantinelech jsou nakresleny kotvové čtverce, které zasahují do obou kádrových polí.

Je-li hráčova koule v dotyku s jinou koulí (lepí), má hráč právo:

 1. rozestavit si všechny tři koule do pozice základního karambolu
 2. hrát od mantinelu nebo do prostoru, ale pod podmínkou, že koule, která lepí, se nepohne. Není však chybou, pohne-li se lepící koule proto, že ztratile podporu hráčovy koule.

Pravidla pro jednomantinelovou hru - nepřímo

Při jednomantinelové hře se musí hráčova koule dotknout nejméně jednoho mantinelu před dokončením karambolu, tj. Před zásahem K3. Přitom je lhostejné, je-li hráno způsobem K2 - mantinely - K3, nebo mantinely - K2 - K3, popř. mantinely - K2 - mantinely - K3. Pro tuto disciplínu se nevyznačují na hrací ploše žádná zakázaná pole.

Pravidla pro trojmantinelovou hru - nepřímo

Při trojmantinelové hře se musí hráčova koule dotknout nejméně třikrát jednoho nebo více mantinelů před dokončením karambolu, tj. Před zásahem K3. Přitom je lhostejné, jakým způsobem je hráno (viz jednomantinelová hra). Rovněž pro tuto hru se nevyznačují žádná zakázaná pole.

Základní postavení se používá pouze na začátku zápasu, při chybě se koule staví za sebe na podélnou čáru kulečníkového stolu následovně:

 1. červená koule na horní tečku
 2. soupeřova bílá koule na střední tečku
 3. hráčova koule na spodní tečku podélné čáty kulečníkového stolu; ve kvartách se v průběhu hry vůbec nepoužívají tečky na obou stranách spodní tečky
 4. je-li tečka, na kterou má být oule postavena, částečně nebo zcela zakryta další koulí, postaví se vyhozená koule na tečku náležející té kouli, která ji zakrývá. Totéž platí i pro lpění koulí.

Jsou-li koule v dotyku, má hráč právo postavit si je na tečky, ale pouze lpící koule, nebo hrát od koule, která není s hráčovou koulí v dotyku, nebo hrát od mantinelů, nebo hrát massé s podmínkou, že koule, která je v dotyku se nepohne.

Jsou-li některé koule vyhozeny z kulečníkového stolu, na tečky se rozestavují pouze ty do pozice za sebou.

Vzhůru na první lekci!

Obsah BJ's Billardu.

Hlavní stránka BJ's Billardu.